Privacyverklaring

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en hoe kan je ons contacteren?

Voor vragen, opmerkingen of suggesties over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je rechtstreeks het onderzoeksteam (fietstrack@ugent.be) of de Data Protection Officer van de UGent (privacy@ugent.be) contacteren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bevatten.

IDM-UGent verwerkt mét toestemming van haar gebruikers (en eventuele wettelijke vertegenwoordigers) een aantal persoonsgegevens van gebruikers van haar webplatform, met name hun leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, naam van hun stad of gemeente en (een deel van) hun ingegeven bestemmingen en routes.

IDM-UGent verwerkt geen bijzondere persoonsgegevenscategorieën ("gevoelige gegevens") waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, noch verwerkt zij genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking van jouw persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden op basis van jouw expliciete toestemming door IDM-UGent met de meeste aandacht en zorgvuldigheid verwerkt om jouw gemeente of stad te helpen in de uitvoering en ondersteuning van haar beleidsopdracht. Indien je jouw toestemming wenst in te trekken, kan je dit steeds door contact op te nemen via fietstrack@ugent.be.

IDM-UGent gebruikt Google Analytics om de performantie van de site te monitoren. Er worden nooit persoonsgegevens naar deze services gestuurd.

De persoonsgegevens uit dit platform kunnen gebruikt worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Gent door het onderzoeksteam, en dit met het oog op het publiceren van wetenschappelijke artikels. Voor wetenschappelijk onderzoek worden persoonsgegevens steeds gepseudonimiseerd en op een hoog aggregatieniveau verwerkt, waardoor het niet mogelijk zal zijn om individuele personen te identificeren in de publicaties. Er zal geen gebruik gemaakt worden van geautomatiseerde besluitvorming of vormen van profilering.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

De beheerders van het Fietstrackplatform hebben enkel toegang tot de hierboven vermelde persoonsgegevens op een strikte "need-to-know" basis. Deze toegang geldt enkel voor de doeleinden vermeld in onderhavige privacyverklaring.

Gedigitaliseerde routes worden op een geaggregeerde, gepseudonimiseerde en veilige wijze doorgegeven binnen de stad of gemeente in het kader van de opdracht van jouw stad of gemeente. De ingevoerde data worden gepseudonimiseerd.

IDM-UGent garandeert dat jouw persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden, behoudens in het geval je hiertoe voorafgaand toestemming verleend hebt of wanneer de toegang, het gebruik, het behoud of de openbaarmaking van persoonsgegevens redelijkerwijs noodzakelijk is (bv. om te voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving, om technische of beveiligingsproblemen te detecteren, om de rechten, eigendom of veiligheid van IDM-UGent te beschermen, enz.).

Hoelang worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

IDM-UGent verwijdert op eigen initiatief geen persoonsgegevens die aan het platform worden aangeleverd. Op vraag van een individuele gebruiker kan de verwerking van zijn/haar gegevens stopgezet worden. Logbestanden worden door IDM-UGent slechts zeven dagen bewaard, waarna ze automatisch gewist worden. Deze logbestanden worden gedurende deze 7 dagen enkel geraadpleegd om technische problemen op te sporen en te remediëren.

De gepseudonimiseerde persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van wetenschappelijk onderzoek worden voor minimaal 5 jaar na publicatiedatum van het artikel gebaseerd op deze onderzoeksdata bewaard.

Veiligheid van jouw persoonsgegevens

IDM-UGent draagt zorg voor jouw persoonsgegevens en zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van verlies of onrechtmatige verwerking.

Welke rechten heb je in het kader van de verwerking van jouw persoonsgegevens?

  • Je hebt het recht op inzage van jouw persoonsgegevens.
  • Je hebt het recht op verbetering van jouw persoonsgegevens.
  • Je hebt het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens.
  • Je hebt het recht op de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  • Je hebt het recht op bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  • Je hebt het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens.
Voor de uitoefening van deze rechten kan je je wenden tot het onderzoeksteam (fietstrack@ugent.be), die jouw verzoek uiterlijk binnen één maand zal beantwoorden.

Indien je meent dat jouw persoonsgegevens onterecht en/of onjuist worden verwerkt, verzoeken wij je om in eerste instantie contact te nemen met hoofdonderzoeker prof. dr. Frank Witlox (frank.witlox@ugent.be).

Indien je meent dat onvoldoende gevolg werd gegeven aan jouw klacht, kan je je wenden tot de nationale toezichthouder. Dit kan op volgende contactgegevens:

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksteam van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit, geaffilieerd aan de Universiteit Gent.

Wijzigingen aan de privacyverklaring

Onderhavige privacyverklaring kan worden aangepast om te blijven voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Een verwijzing naar de meest recente versie van de privacyverklaring is ook steeds te vinden onderaan elke pagina van IDM-UGent.